Lịch khai giảng

Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Lịch khai giảng lớp Tin học T5+T6
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 4+5 năm 2024
Chi tiết...
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Khai giảng lớp Tin học tháng 0+04 năm 2024
Chi tiết...
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Lịch khai giảng Tin học T12-T01 năm 2023
Chi tiết...

Điện tử công nghiệp 23/11/2012, Số truy cập: 6124

* Mục tiêu đào tạo:

-         Veõ ñuùng sô ñoà noái daây boä PLC vôùi nguoàn ñieän, caùc coâng taéc giaû laäp ñaàu vaøo vaø caùc ñeøn baùo giaû laäp ñaàu ra cuûa moät PLC cuï theå (ví duï SIEMENS 224 AC/DC / RLY).

-         Noái daây lieân keát PLC vôùi nguoàn, vôùi caùc boùng ñeøn, caùc coâng taéc vaø vaän haønh ñöôïc boä thieát bò chaïy thöû chöông trình coù saün trong PLC.

-         Trình baøy ñuùng caùc tính naêng vaø thoâng soá kyõ thuaät chính cuûa moät boä PLC cuï theå (ví duï SIEMENS 224 AC /DC/RLY).

-         Veõ ñuùng kyù hieäu coâng taéc, rôle, boä ñònh thôøi, boä ñeám söû duïng trong vieäc laäp trình baèng ngoân ngöõ LADDER cuûa moät boä PLC cuï theå. 

-         Nhaäp ñöôïc moät chöông trình vaøo maùy vi tính, naïp cho PLC vaø chaïy thöû thaønh coâng chöông trình cho moät boä PLC cuï theå. Chöông trình naøy toái thieåu phaûi coù caùc loaïi coâng taéc, rôle, caùc thanh ghi, moät boä ñeám, moät boä ñònh thôøi.

-         Söû duïng ñöôïc caùc leänh ñeå vieát chöông trình treân giaáy nhaäp ñöôïc vaøo PLC caùc maïch ñieàu khieån ñoäng cô, ñieàu khieån baêng taûi, ñieàu khieån caùc maùy caét goït kim loaïi…

-         Keát noái ñöôïc sô ñoà ñaáu daây cuûa PLC. Vieát ñöôïc chöông trình treân maùy tính ñoå vaøo PLC caùc maïch ñieàu khieån ñoäng cô, ñieàu khieån baêng taûi, thang maùy vaø caùc maùy caét goït kim loaïi…

-         Coù theå keát noái maïch ñieän, vieát caùc chöông trình ñeå ñieàu khieån caùc maïch töï ñoäng hoùa: maïch ñeám vaø ñoùng goùi saûn phaåm, maïch ñieàu khieån thang maùy, maïch ñieàu khieån caùc maùy tieän, maùy phay…

-         Giaûi thích hoaït ñoäng chöùc naêng caùc van logic, caùc van chöùc naêng, caùc xilanh… duøng trong ñieän khí neùn. Thieát laäp ñöôïc caùc sô ñoà maïch ñieàu khieån duøng ñieän khí neùn.

-         Laép ñöôïc caùc maïch ñieàu khieån trong daây chuyeàn saûn xuaát coù söû duïng khí neùn vaø ñieän khí neùn nhö maïch ñeám vaø phaân loaïi saûn phaåm, maïch ñeám vaø ñoùng goùi saûn phaåm…

* Đối tượng đào tạo:

            - Trình độ văn hóa:  phổ thông cơ sở.

            - Tuổi từ 18 trở lên.

            - Sức khoẻ tốt.

            - Đã học qua lớp Điện công nghiệp căn bản

* Nội dung đào tạo:

            TT

Nội dung

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Học phần I:  Lập trình điều khiển dùng    

                         Logo-PLC

120

45

72

3

1

Baøi 1: Giôùi thieäu veà PLC

3

3

 

 

2

Baøi 2: Caáu hình heä thoáng PLC

3

3

 

 

3

Baøi 3: Phöông phaùp laäp trình

3

3

 

 

4

Baøi 4: Leänh nhaäp / Xuaát giaù trò cho tieáp ñieåm

6

2

4

 

5

Baøi : Leänh ghi/ Xoùa giaù trò cho tieáp ñieåm

6

2

4

 

6

Baøi 6: Leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät

6

2

4

 

7

Baøi 7: Caùc leänh ñieàu khieån theo thôøi gian (Timer)

6

2

4

 

8

Baøi 8: Caùc leänh ñieàu khieån boä ñeám (Counter)

6

2

4

 

9

Baøi 9: Leänh so saùnh

6

2

4

 

10

Baøi 10: Leänh xoay voøng Bit, dòch chuyeån döõ lieäu

6

2

4

 

11

Baøi 11: Modun môû roäng vaøo/ ra soá

2

2

 

 

12

Baøi 12: Modun môû roäng vaøo/ra töông töï

2

2

 

 

13

Baøi 13: ÖÙng duïng PLC ñieàu khieån ñoäng cô ba pha

6

2

4

 

14

Baøi 14: Maïch ñieàu khieån ñeøn giao thoâng taïi ngaõ tö

7

2

5

 

15

Baøi 15: Maïch ñieàu khieån baêng taûi

7

2

5

 

16

Baøi 16: Maïch kieåm soaùt löôïng xe ra vaøo trong nhaø ñaäu

7

2

5

 

17

Baøi 17: Maïch moâ phoûng ñieàu khieån loø hôi

7

2

5

 

18

Baøi 18:  PLC ñieàu khieån traïm troän

7

2

5

 

19

Baøi 19:  Maïch öùng duïng PLC ñieàu khieån maùy khoan ñöùng 2H125

7

2

5

 

20

Baøi 20: Maïch öùng duïng PLC ñieàu khieån maùy tieän 16E 20

7

2

5

 

21

Baøi 21:  Maïch öùng duïng PLC ñieàu khieån maùy phay 6P81R

7

2

5

 

 

Kieåm tra cuoái khoùa

3

 

 

3

Học phần II: Khí nén – Điện khí nén

65

24

36

5

I

Chöông 1: Khí neùn cô baûn

42

16

24

2

1

Baøi 1: Gii thiu chung v h thng khí neùn

4

4

 

 

2

Baøi 2: S dng thiết b cung cp vaø x khí neùn

4

3

1

 

3

Baøi 3: S dng thiết b ph tr

4

1

3

 

4

Baøi 4: S dng thiết b chp haønh bng khí neùn

4

2

4

 

5

Baøi 5: S dng van mt chiu, van x nhanh, van tiết lưu mt chiu vaø van tr

8

2

6

 

6

Baøi 6: S dng caùc van đo chiu vaø van logic

12

4

10

 

 

Kieåm tra

2

 

 

2

II

Chöông 2:  Ñieän khí neùn

20

8

12

 

1

Baøi 1: Caùc khaùi nim ca trang b đñin khí neùn

6

4

2

 

2

Baøi 2: Vanđñin t

14

4

10

 

 

Kieåm tra

3

 

 

3

* Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong từng học phần, học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khoá học. 

Cùng chuyên mục

Hỗ Trợ Trực Tuyến

 • Hỗ Trợ Phone
  Học nghề:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Giới thiệu việc làm:
  (028)38100097
 • Hỗ Trợ Phone
  Bảo hiểm thất nghiệp:
  (028)38426154
 • Hỗ Trợ Phone
  Học văn hóa GDTX:
  (028)38490036

Đăng Ký Nhanh

Bạn muốn được tư vấn ngành nghề đào tạo, hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!

 • Họ tên:
 • Điện thoại:
 • Email:
Nhận tin mới từ trung tâm